Friday , July 10 2020
Home / ข่าวสาร / รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครวอลเลย์บอล ในการแข่งขัน 2018 FIVB Volleyball Women’s Nations League

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครวอลเลย์บอล ในการแข่งขัน 2018 FIVB Volleyball Women’s Nations League

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครวอลเลย์บอล ในการแข่งขัน 2018 FIVB Volleyball Women’s Nations League ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561

โดยทางสมาคมฯ จะจัดให้มีการสัมภาษณ์ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม และ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 222 โซน E4-E9 (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ กกท.)
สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (โปรดแต่งกายสุภาพ)

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
07.30 – 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน
08.00 – 08.30 น. ตัวแทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
08.30 – 12.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีมแข่งขัน (Liaison)
12.30 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Reception)

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
07.30 – 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน
08.00 – 12.00 น. เริ่มสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เดินตั๋วเข้าชมการแข่งขัน (Fan Service Crew)
12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น. สัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งผู้ประกาศ (Public Announcer)

ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ลงทะเบียนก่อนเวลานัดสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาที หากผู้สมัครท่านใดมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่อีเมล tva.volunteer@gmail.com

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครวอลเลย์บอล

1)เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีมแข่งขัน (Liaison)
1.1) วันสัมภาษณ์ เสาร์ 31 มีนาคม 2561เวลา 08:30 – 09:30 น.
1.นายวิชญ์ เมฆเสรีวัฒนา (เลขที่อ้างอิง 63)
2.นายณฐชัย เกิดมงคล (เลขที่อ้างอิง 78)
3.นางสาวPREMYUTA SUTTIPRAPA (เลขที่อ้างอิง 79)
4.นางสาวพักตร์ศิริ แทนแสงทอง (เลขที่อ้างอิง 85)
5.นางสาวอุทุมพร แดนดอกเอื้อง (เลขที่อ้างอิง 91)
6.นางสาวดารินทร์ รัตนอักษรศิลป์ (เลขที่อ้างอิง 93)
7.นางสาวภคมน มีนิล (เลขที่อ้างอิง 94)
8.นางสาวศรรฆ์ษมณ สาริกานนท์ (เลขที่อ้างอิง 96)
9.นายพีร์ โชคปมิตต์กุล (เลขที่อ้างอิง 101)
10.นายภูวนัย ชุมพล (เลขที่อ้างอิง 102)
11.นางสาวAmpuchinee Srisermbgok (เลขที่อ้างอิง 104)
12.นายสิทธิศักดิ์ ศรีรอง (เลขที่อ้างอิง 107)
13.นางสาวชนิดา ทรัพย์สมบูรณ์ (เลขที่อ้างอิง 111)
14.นายศักรินทร์ ศรีขัน (เลขที่อ้างอิง 114)
15.นางสาวชวิศา อัศววรฤทธิ์ (เลขที่อ้างอิง 121)
16.นายธีรยุทธ คงเป็นนิจ (เลขที่อ้างอิง 123)
17.นางสาวเทวี ศิริสุรักษ์ (เลขที่อ้างอิง 124)
18.นายอภิชาติ บริบูรณ์ (เลขที่อ้างอิง 126)
19.นายเจษดา จำปาอ่อน (เลขที่อ้างอิง 128)

1.2) วันสัมภาษณ์ เสาร์ 31 มีนาคม 2561เวลา 09:30 – 10:30 น.
20.นางสาวประภาศรี รัตนะ (เลขที่อ้างอิง 129)
21.นายสุริยา ขันทะศรี (เลขที่อ้างอิง 130)
22.นายชาคริต ประเดิมชัย (เลขที่อ้างอิง 131)
23.นายเจษฎา แก้วกาขัด (เลขที่อ้างอิง 137)
24.นางสาวรสิตา เภกานนท์ (เลขที่อ้างอิง 138)
25.นางสาวกนกกาญจน์ มานพ (เลขที่อ้างอิง 139)
26.นางสาวกมลชนก เลิศไพรวัน (เลขที่อ้างอิง 143)
27.นายอภิรักษ์ ทองกระโทก (เลขที่อ้างอิง 145)
28.นางสาวอรอุมา เกตุบัวแก้ว (เลขที่อ้างอิง 149)
29.นายศนธญา ไหวดี (เลขที่อ้างอิง 150)
30.นายเฉลิมศักดิ์ อาจเนียม (เลขที่อ้างอิง 151)
31.นายธนากร บุตรเพ็ง (เลขที่อ้างอิง 152)
32.นายอรรถพล สุขสร้อย (เลขที่อ้างอิง 153)
33.นายสิทธิพงษ์ จอดนอก (เลขที่อ้างอิง 154)
34.นายวีระพล ตบไธสง (เลขที่อ้างอิง 157)
35.นายจิรายุ กฤตยภูษิตพจน์ (เลขที่อ้างอิง 158)
36.นายอภิศักดิ์ สุดงาม (เลขที่อ้างอิง 163)
37.นายณัฐวัฒน์ ด้วงฉุน (เลขที่อ้างอิง 169)

1.3) วันสัมภาษณ์ เสาร์ 31 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 – 11:30 น.
38.นางสาวกุลวรา ลาภานันท์ (เลขที่อ้างอิง 172)
39.นายสรายุทธ กุลวงษ์ (เลขที่อ้างอิง 176)
40.นายณัฐนนท์ การเดช (เลขที่อ้างอิง 184)
41.นายวิขัย พฤกษกรวณิชย์ (เลขที่อ้างอิง 186)
42.นายวรายุส สุขจัน (เลขที่อ้างอิง 187)
43.นายชลทิตย์ หนูแก้ว (เลขที่อ้างอิง 189)
44.นายพิเชษฐ กลิ่นพิกุล (เลขที่อ้างอิง 193)
45.นายนายสุคนธ์ อนุไพร (เลขที่อ้างอิง 195)
46.นางสาวมณธิญา พิพิธธินันท์ (เลขที่อ้างอิง 196)
47.นายกีรติ จ้อยจำรัส (เลขที่อ้างอิง 197)
48.นางสาวพิมพ์มาดา สมโนชัย (เลขที่อ้างอิง 201)
49.นางสาวศุภาพิชญ์ ดวงคำสวัสดิ์ (เลขที่อ้างอิง 204)
50.นายพงศ์อณัฐ พลธิแสง (เลขที่อ้างอิง 206)
51.นายพิทักษ์ แพงวงษ์ (เลขที่อ้างอิง 214)
52.นายสุวัฒน์ โพธิเลิง (เลขที่อ้างอิง 215)
53.นางสาวอิษฐาภรณ์ โพธิ์คำ (เลขที่อ้างอิง 217)
54.นายพิชฌศาสตร์ บุญเหลือ (เลขที่อ้างอิง 220)
55.นางสาวปิยกมล ทุ่งกระโทก (เลขที่อ้างอิง 222)

1.4) วันสัมภาษณ์ เสาร์ 31 มีนาคม 2561เวลา 11:30 – 12:30 น.
56.นายสรวิศ เอี่ยมทอง (เลขที่อ้างอิง 227)
57.นางสาววิยะดา ผลคิด (เลขที่อ้างอิง 230)
58.นางสาวสิมาภรณ์ สำกลาง (เลขที่อ้างอิง 232)
59.นายนพรัตน์ ปัญญสิทธิ์ (เลขที่อ้างอิง 267)
60.นางสาวChristianne Salve Olaivar (เลขที่อ้างอิง 275)
61.นางสาวปุณยานุช บุญประสิทธิ์กุล (เลขที่อ้างอิง 276)
62.นายสิทธิศักดิ์ ชูกาล (เลขที่อ้างอิง 280)
63.นางสาวจารุวรรณ รัตนโสภา (เลขที่อ้างอิง 282)
64.นางสาวพิมพ์วิภา แสงนอก (เลขที่อ้างอิง 285)
65.นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท์ (เลขที่อ้างอิง 287)
66.นางสาวสมประสงค์ พึ่งโคกสูง (เลขที่อ้างอิง 288)
67.นางสาวมนัญชยา อาชวพงศ์ (เลขที่อ้างอิง 289)
68.นางสาวภัทรวิจิตรา สระสำราญ (เลขที่อ้างอิง 290)
69.นางสาวกรกมล ทองอุปการ (เลขที่อ้างอิง 291)
70.นายดนุสรณ์ รักษ์กุศล (เลขที่อ้างอิง 292)

2)เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Reception)
2.1) วันสัมภาษณ์ เสาร์ 31 มีนาคม 2561เวลา 13:00 – 14:00 น.
1.นายศุกลกานต์ ศรีมา (เลขที่อ้างอิง 67)
2.นางสาวณัฐชยา สาระเพ็ชร์ (เลขที่อ้างอิง 71)
3.นางสาวยศวรรณ ทัศนา (เลขที่อ้างอิง 76)
4.นางสาววิสาขา โทธรัตน์ (เลขที่อ้างอิง 81)
5.นางสาวศุภิสรา บทมาตย์ (เลขที่อ้างอิง 82)
6.นางสกาวรัตน์ สุขวรรณโณ (เลขที่อ้างอิง 83)
7.นางสาวปวีณา เยาะเย้ย (เลขที่อ้างอิง 88)
8.นางสาวชวิศา สันติบุตร (เลขที่อ้างอิง 90)
9.นางสาวสุภัชชา ฉัตรนิเทศตระกูล (เลขที่อ้างอิง 97)
10.นายพิชชากร บุดดีสุข (เลขที่อ้างอิง 98)
11.นางสาวTHITAWAN PANYAKHAM (เลขที่อ้างอิง 105)
12.นายณัฐพัชร์ วัฒนกิติพัฒน์ (เลขที่อ้างอิง 119)
13.นายลภัสชวีล เหมือนแก้ว (เลขที่อ้างอิง 125)
14.นายสุรชัย แก้วมา (เลขที่อ้างอิง 140)
15.นายธนาธิป ธนูศร (เลขที่อ้างอิง 148)
16.นายพงศภัค เพ็งหนู (เลขที่อ้างอิง 170)
17.นายณรงค์ฤทธิ์ บัวใหญ่ (เลขที่อ้างอิง 175)
18.นายเจริญชัย พิมพ์ภิลา (เลขที่อ้างอิง 181)

2.2) วันสัมภาษณ์ เสาร์ 31 มีนาคม 2561เวลา 14:00 – 15:00 น.
19.นายณัฐวุฒิ นาคเวช (เลขที่อ้างอิง 182)
20.นายตรีศูล เชิดชู (เลขที่อ้างอิง 191)
21.นายดนัย เกตุหนองโพธิ์ (เลขที่อ้างอิง 194)
22.นายอนุชิต ภักสรสิทธิ์ (เลขที่อ้างอิง 198)
23.นางสาวเบญญาภา สินไชย (เลขที่อ้างอิง 199)
24.นายนายวิเชษฐ์ วรรณเวช (เลขที่อ้างอิง 209)
25.นายปิยชัย ตาทิพย์ (เลขที่อ้างอิง 216)
26.นายอดุลย์เดช สระสำราญ (เลขที่อ้างอิง 218)
27.นายพรพิพัสส์ สุขเกษม (เลขที่อ้างอิง 219)
28.นางสาวสภาวินี อยู่สุข (เลขที่อ้างอิง 225)
29.นายเอกรินทร์ ทิศกระโทก (เลขที่อ้างอิง 226)
30.นางสาวณัชชา วรงค์สิงหรา (เลขที่อ้างอิง 234)
31.นายกฤตานนท์ ผิวผา (เลขที่อ้างอิง 268)
32.นางสาวพรชนก ใหม่คามิ (เลขที่อ้างอิง 277)

3)เจ้าหน้าที่เดินตั๋ว เข้าชมการแข่งขัน (Fan Service Crew)
3.1) วันสัมภาษณ์ อาทิตย์ 1 เมษายน 2561 เวลา 08:00 – 09:00 น.
1.นางสาวธิดารัตน์ เชยนาม (เลขที่อ้างอิง 68)
2.นายสุวัฒน์ ศรีสุบัว (เลขที่อ้างอิง 69)
3.นายธีรัช สุขวรรณโณ (เลขที่อ้างอิง 86)
4.นายธนวัฒน์ เหมเงิน (เลขที่อ้างอิง 92)
5.นางกัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน (เลขที่อ้างอิง 99)
6.นายจักรพงษ์ ไพรสินธุ์ (เลขที่อ้างอิง 100)
7.นางสาวมัลลิกา แซ่ตั้ง (เลขที่อ้างอิง 120)
8.นายกฤษติน ถนอมทรัพย์ (เลขที่อ้างอิง 122)
9.นางสาวพรรณเพ็ญ มิ่งประชา (เลขที่อ้างอิง 127)
10.นายเจนณรงค์ ทันการ (เลขที่อ้างอิง 132)
11.นายอนุชิต นามบุตร (เลขที่อ้างอิง 133)
12.นายอภิวัฒน์ ป้องสอน (เลขที่อ้างอิง 134)
13.นายประสงค์ ลำพูล (เลขที่อ้างอิง 135)
14.นายเทวราช ฤดีใจ (เลขที่อ้างอิง 136)
15.นายพงศ์ชนินทร์ ปิ่นคำพิชัย (เลขที่อ้างอิง 141)
16.นายเอกชัย นูทอง (เลขที่อ้างอิง 142)
17.นายทัศนัย พรมมินทร์ (เลขที่อ้างอิง 144)
18.นางสาวปรียานุช เคนเหลื่อม (เลขที่อ้างอิง 146)

3.2) วันสัมภาษณ์ อาทิตย์ 1 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 10:00 น.
19.นางสาวพรทิพย์ สุดาทิพย์ (เลขที่อ้างอิง 147)
20.นายพรเทพ ยืนนาน (เลขที่อ้างอิง 155)
21.นายวายุกร สมบัติดี (เลขที่อ้างอิง 156)
22.นายณัฏฐภัทร ลิ้มรส (เลขที่อ้างอิง 159)
23.นายชลสิทธิ์ อ่อนหำ (เลขที่อ้างอิง 161)
24.นายภพสรรค์ จันทร์เกิด (เลขที่อ้างอิง 164)
25.นางสาวทิพยวรรณ ตาเตอะ (เลขที่อ้างอิง 165)
26.นายวินัย บุตรหมาน (เลขที่อ้างอิง 166)
27.นายพรรษวรรษ ลุนละวงษ์ (เลขที่อ้างอิง 167)
28.นายสหรัฐ สีพูน (เลขที่อ้างอิง 171)
29.นางสาวสุณัชชา โพธิ์ทองหลาง (เลขที่อ้างอิง 173)
30.นายเล้งเลิศ กอบผลเจริญ (เลขที่อ้างอิง 174)
31.นายธรรมนูญ ทินคำ (เลขที่อ้างอิง 177)
32.นายกฤษฎา ชุ่มใส (เลขที่อ้างอิง 180)
33.นายณัฐพงษ์ การเก่ง (เลขที่อ้างอิง 185)

3.3) วันสัมภาษณ์ อาทิตย์ 1 เมษายน 2561 เวลา 10:00 – 11:00 น.
34.นายวิสุทธิพัฒน์ สิงห์กลาง (เลขที่อ้างอิง 190)
35.นายจิระ สุขสวัสดิ์ (เลขที่อ้างอิง 192)
36.นายประสิทธิ์ กรองมะเริง (เลขที่อ้างอิง 200)
37.นายกฤษกร รักอักษร (เลขที่อ้างอิง 202)
38.นายพีรวิชณ์ อ่ำทอง (เลขที่อ้างอิง 203)
39.นายกฤติน สมบูรณ์ประสิทธิ์ (เลขที่อ้างอิง 205)
40.นางสาวมนัสนันท์ จุลจันทร์ (เลขที่อ้างอิง 208)
41.นายราเชนทร์ แช่มจุ้ย (เลขที่อ้างอิง 211)
42.นายดนัย จางนวล (เลขที่อ้างอิง 212)
43.นายพีระพรรณ จันโสดา (เลขที่อ้างอิง 213)
44.นายภัทรพงศ์ สำรวมรัมย์ (เลขที่อ้างอิง 221)
45.นางสาวพิชญดา ปานพรมมา (เลขที่อ้างอิง 223)
46.นายวีรพงษ์ ศรีกองลี (เลขที่อ้างอิง 224)
47.นายสรวิชญ์ การสาน (เลขที่อ้างอิง 228)
48.นายปิยราช บุญธรรม (เลขที่อ้างอิง 229)

3.4) วันสัมภาษณ์ อาทิตย์ 1 เมษายน 2561 เวลา 11:00 – 12:00 น.
49.นายณัฐพล จันทะมูล (เลขที่อ้างอิง 259)
50.นายชนิศนันท์ สำเภาเพ็ชร (เลขที่อ้างอิง 260)
51.นายฐิติวัฒน์ ทับทิมหิน (เลขที่อ้างอิง 264)
52.นายณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล (เลขที่อ้างอิง 270)
53.นางสาวจีรภา โพธิ์ดี (เลขที่อ้างอิง 274)
54.นายวิสุทธิ์ วรรณสรไกร (เลขที่อ้างอิง 278)
55.นางสาวนันทนา เมืองอินทร์ (เลขที่อ้างอิง 279)
56.นายสุปกรณ์ ทองดี (เลขที่อ้างอิง 283)
57.นางสาวกุลวดี นิลพฤกษ์ (เลขที่อ้างอิง 286)

4)ผู้ประกาศ (Public Announcer)
4.1) วันสัมภาษณ์ อาทิตย์ 1 เมษายน 2561 เวลา 12:30 – 13:00 น.
1.นายกฤษติพงษ์ พลีดี (เลขที่อ้างอิง 84)
2.นายสถิตชัย ศรีสุวรรณผไท (เลขที่อ้างอิง 103)
3.นางสาวศศิกานต์ เอื้องคำประเสริฐ (เลขที่อ้างอิง 183)
4.นายอดิศร จันทรวัฒน์ (เลขที่อ้างอิง 210)
5.นายพงศธร วิมุติสุนทร (เลขที่อ้างอิง 261)
6.นางสาวณิชกานต์ จิรานิธิกูล (เลขที่อ้างอิง )

About Ch...aa

Check Also

สมาคมวอลเลย์ประชุมใหญ่สามัญ แจงแผนงานหลังผ่อนปรนระยะที่ 4

วันที่ 11 มิ.ย. เวลา 10.30 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ …