Monday , February 6 2023
Home / บัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

บัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

บัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)

ลำดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก ประเภทสมาชิก
1 TVA001 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ สามัญ
2 TVA002 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สามัญ
3 TVA003 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี สามัญ
4 TVA004 สโมสรวอลเลย์บอลเกษตรศาสตร์ สามัญ
5 TVA005 สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา สามัญ
6 TVA006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามัญ
7 TVA007 ราชนาวี สามัญ
8 TVA008 กองทัพอากาศ สามัญ
9 TVA010 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สามัญ
10 TVA011 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สามัญ
11 TVA012 มหาวิทยาลัยรังสิต สามัญ
12 TVA013 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามัญ
13 TVA014 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง สามัญ
14 TVA016 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สามัญ
15 TVA017 สโมสรวอลเลย์บอลสุพรรณบุรี สามัญ
16 TVA018 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สามัญ
17 TVA019 มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามัญ
18 TVA020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามัญ
19 TVA021 สโมสร BVT CLUB (Beach Volleyball Tour Club) สามัญ
20 TVA022 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สามัญ
21 TVA023 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สามัญ
22 TVA024 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามัญ
23 TVA026 กองทัพบก สามัญ
24 TVA027 สโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สามัญ
25 TVA028 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สามัญ
26 TVA029  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร สามัญ
27 TVA031 สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม สามัญ
28 TVA032 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามัญ
29 TVA033 สโมสรวอลเลย์บอลเกาะกูดคาบาน่า วีซี สามัญ
30 TVA036 วิทยาลัยพาณิชยการอยุธยา สามัญ
31 TVA037 สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี สามัญ
32 TVA038 สโมสรกีฬาวอลเลย์บอลชิโนรสวิทยาลัย สามัญ
33 TVA039 สโมสรวอลเลย์บอลศรีสะเกษ สามัญ
34 TVA040 สโมสรวอลเลย์บอลชุมแพศึกษา สามัญ
35 TVA041 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามัญ
36 TVA042 ชมรมวอลเลย์บอลวังจันทร์ สามัญ
37 TVA045 สโมสรวอลเลย์บอลอนันต์สุนทรศึกษา สามัญ
38 TVA046 ชมรมวอลเลย์บอลโรงเรียนศรีพฤฒา สามัญ
39 TVA051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามัญ
40 TVA052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามัญ
41 TVA053 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สามัญ
42 TVA054 โรงเรียนภูเขียว สามัญ
43 TVA055 โรงเรียนวังน้ำเย็น สามัญ
44 TVA057 สโมสรวอลเลย์บอลเอเชีย จีเอส  สมุทรสาคร สามัญ
45 TVA058 สโมสรวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ต สามัญ
46 TVA059 สโมสรวอลเลย์บอลคิง-กรุงเทพ สามัญ
47 TVA060 สโมสรวอลเลย์บอลนครหริภุญชัย สามัญ
48 TVA061 สโมสรวอลเลย์บอล V-AC (โรงเรียนอัสสัมชัญ) สามัญ
49 TVA062 สโมสรวอลเลย์บอลโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สามัญ
50 TVA063 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ สามัญ
51 TVA065 สโมสรวอลเลย์บอล 3BB นครนนท์ สามัญ
52 TVA066 สโมสรวอลเลย์บอลอาร์เอสยู วีซี สามัญ
53 TVA067 สโมสรวอลเลย์บอลราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สามัญ
54 TVA068 สโมสรวอลเลย์บอลวิสาขา สามัญ
55 TVA069 สโมสรวอลเลย์บอลปริ้นซ์ ไฟแนนซ์ สามัญ
56 TVA070 สโมสรวอลเลย์บอลไดมอนด์ ฟู้ด วีซี สามัญ
57 TVA071 สโมสรวอลเลย์บอลโอพาร์ท 369 วีซี สามัญ
58 TVA072 สโมสรวอลเลย์บอลโปรเฟล็คซ์ วีซี สามัญ
59 TVA073 โรงเรียนเศษฐบุตรบำเพ็ญ สามัญ
60 TVA074 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สามัญ
61 TVA075 โรงเรียนหันคาราษรังสฤษดิ์ สามัญ
62 TVA076 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรจ องครักษ์ สามัญ
63 TVA077 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สามัญ
64 TVA078 ชมรมวอลเลย์บอลไทย – ญี่ปุ่น สามัญ
65 TVA079 วิทยาลัยเทคนิคปทุมกรุงเทพ สามัญ
66 TVA080 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามัญ
67 TVA081 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ สามัญ
68 TVA082 โรงเรียนธัญบุรี สามัญ
69 TVA083 ชมรมวอลลย์บอลจังหวัดชลบุรี สามัญ