Monday , February 6 2023
Home / หน้าแรก / บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.ฝ่ายแพทย์ ประจำทีมชาติไทย
  - นายแพทย์เรืองศักดิ์  ศิริผล
  -  นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร
  - นายแพทย์พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
  - นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย
  - นายแพทย์คมสัน วุฒิประเสริฐ
  - แพทย์หญิงกาญจน์สุดา ทองไทย


2.ฝ่ายนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจำทีมชาติไทย
  - ผศ.ถาวร กมุทศรี
  - น.ส.สุชาวดี มูเนาวเราะ
  - นายภีมวัจน์ บุญจันทร์
  - นายหัตถพงศ์ สุวรรณไตรย์
  - น.ส.พัตรพิมล เพชรทอง
  - นายกิตติพงษ์ ชัยสิทธิดำรงสุข
  - น.ส.ปัทมพร อมรมงคล

3.ฝ่ายนักกายภาพบำบัด ประจำทีมชาติไทย
  - น.ส.ทิพย์รัตน์	แก้วใส
  - น.ส.ฉัฐทามนต์  ศรีชูพิพัฒน์
  - น.ส.นันฑริกา	นิลพงษ์
  - น.ส.รัตน์กมล	จิระอำนวยพร
  - น.ส.สุนีรัตน์	ขำศรี
  - น.ส.พรรษา	อมรมงคล
About Ch...aa

Check Also

สมาคมวอลเลย์รับสมัครอบรมนักสถิติวอลเลย์บอล

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สถิติประจำทีมวอลเลย์บอล โดยเจ้าหน้าที่สถิติทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คุณสมบัติดังนี้ -ไม่จำกัดเพศ และอายุ -มีความรู้ความเข้าใจในกติกา กีฬาวอลเลย์บอล -มีความเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (หากพิมพ์สัมผัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถส่งประวัติส่วนตัว(RESUME) ได้ที่ แชมป์ 0923209966 …