Sunday , June 7 2020
Home / 2020 / March / 23

Daily Archives: 23/03/2020

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.ฝ่ายแพทย์ ประจำทีมชาติไทย - นายแพทย์เรืองศักดิ์ ศิริผล - นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร - นายแพทย์พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ - นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย - นายแพทย์คมสัน วุฒิประเสริฐ - แพทย์หญิงกาญจน์สุดา ทองไทย 2.ฝ่ายนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจำทีมชาติไทย   - ผศ.ถาวร กมุทศรี   - น.ส.สุชาวดี มูเนาวเราะ   - นายภีมวัจน์ บุญจันทร์   - นายหัตถพงศ์ สุวรรณไตรย์   - น.ส.พัตรพิมล เพชรทอง   - นายกิตติพงษ์ ชัยสิทธิดำรงสุข   - น.ส.ปัทมพร …

Read More »