Saturday , February 27 2021
Home / ข่าวสาร / สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์อาสาสมัคร VNL2019

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์อาสาสมัคร VNL2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อช่วยงานด้านต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน FIVB Volleyball Women’s Nations League 2019

โดยทางสมาคมฯ จะจัดให้มีการสัมภาษณ์ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 222 โซน E4-E9 (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ กกท.)
สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

เริ่มเปิดลงทะเบียนผู้เข้าสัมภาษณ์เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กรุณามาก่อนเวลานัดสัมภาษณ์ 30 นาที และโปรดแต่งกายสุภาพ

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line @rym0695w หรือ line://ti/p/@rym0695w

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (FAN SERVICE CREW)
เวลานัด 09.00 – 09.30 น.
1. นางสาว THITAWAN PANYAKHAM
2. นายธนาวัฒน์ วัฒนเวช
3. นายธนากร บุตรเพ็ง
4. นางสาวอภิชญา ชูชื่น
5. นายเจษฎา แก้วกาขัด
6. นายอนุชิต นามบุตร
7. นางสาวมุกระวี ไกรกฤษสม
8. นายธนาธิป ธนูศร
9. นางสาวพัลลภา บัวเกตุ
10. นางสาวประภามาศ ศิริภิรมย์
11. นายอนาวิน ชะแรมรัมย์
12. นายวีรพงษ์ ศรีกองลี
13. นายณัฐวุฒิ นาคเวช
14. นางสาวณชนก มูลสา
15. นายมกรพัน สลีอ่อน

เวลานัด 09.30 – 10.00 น.
16. นางสาวณัฐธิดา ยอดสร้อย
17. นางสาวซูนีตา มะและ
18. นางสาวอมรา ถ้วยทอง
19. นายสุทศ เถาทะวงษ์
20. นายภวดล ศรีศิลา
21. นายพีระพงษ์ ใหมสุวรรณ์
22. นายณัฐวุฒิ นีกรี
23. นายสมชาย จั่นติ
24. นายจักรกฤษ์ ฤทธิศร
25. นายกฤษติพงษ์ พลีดี
26. นายกีรติ จ้อยจำรัส
27. นายวิสุทธิพัฒน์ สิงห์กลาง
28. นายปรีชา รื่นรวย
29. นายธนวัฒน์ เหมเงิน
30. นายธนสิทธิ์ ต่อพันธ์

เวลานัด 10.00 – 10.30 น.
31. นางสาวกติกา พาชื่น
32. นางสาวสายรุ้ง มิถุนาวงค์
33. นายพีระพล รัตนสุข
34. นางสาวพิชามณชุ์ ลีลากวิน
35. นางสาวศุภกานต์ ไศลบาท
36. นายคุณากร อินทร์วงศ์
37. นางสาวพัณณชญาศ์ ศิริปกรณ์รัช
38. นายอับดุลอาซิ อะสัน
39. นางสาวอริยาภรณ์ ลิขิตธนทรัพย์
40. นายกฤษฎา ชุ่มใส
41. นายสุทธิรัตน์ พันธ์ไผ่
42. นางสาววราภรณ์ ชูมงคล
43. นายณัฐพล จันทร์แจ่มฟ้า
44. นายวชิรวิทย์ ทองอัมพร
45. นางสาวสลิลทิพย์ อักษรสวัสดิ์

เวลานัด 10.30 – 11.00 น.
46. นายกิตติศักดิ์ ไชยชัย
47. นาง Khanyanan Phurinanpornsin
48. นายชาครีย์ ศรีโมสาร
49. นางสาวญาดา โชคแสวงการ
50. นายคามิน อ่อนรักษ์
51. นายประสิทธิ์ กรองมะเริง
52. นางสาวปวรรณรัตน์ อินทขันตี
53. นางสาวเรืองรวี พานจันทร์
54. นายพรชัย หลุนบูชา
55. นายจิราวัฒน์ เทียบเฮียง
56. นางสาวอัญชลี จัดเกิดสมุทร
57. นางสาวศศิวิมล พูลคล้าย
58. นางสาวช่อดาว หอมหวล
59. นางสาวธิดารัตน์ เชยนาม
60. นางสาวจารุพัสตร์ แก้วใส

เวลานัด 11.00 – 11.30 น.
61. นางสาวณัฐธิดา เรืองศิลป์
62. นางสาววริญญา เอี่ยมมุทิตา
63. นายภานุพงษ์ มณีเขียว
64. นายเจนณรงค์ ทันการ
65. นายธีรัช สุขวรรณโณ
66. นางสาวบูรณิมา สุตันติวณิชย์กุล
67. นายสิทธิโชค เกิดปราชญ์
68. นายนวพันธ์ เอมแสง
69. นายอภิสิทธิ์ มีลาภ
70. นางสาวนภัสสร ตั้งทลรงวุฒิกร
71. นางสาวสิรินยา เหมาะดี
72. นางสาวภัทราพร ดวงแสงเหล็ก
73. นายสุพศิน ศิลารักษ์
74. นางสาวปัณฑิตา สาครพานิช
75. นายธนากร ช่วยดับโรค

เวลานัด 11.30 – 12.00 น.
76. นายณิภัทร ภรธนบูรณ์
77. นางสาวอธิฐาน เที่ยงแท้
78. นางสาวจิตตมาส ไชยสิทธิ์
79. นายวิชญาน โพธิ์แก้ว
80. นายชานนท์ น้ำกระจาย
81. นายสรวิศ เอี่ยมทอง
82. นางสาวพิชญดา ปานพรมมา
83. นางสาวเพ็ญนภา กาญจนสุข
84. นางสาวเพ็ญชนก ชะนะอุดม
85. นางสาววรดา จำพันดุง
86. นางสาวธนพร อินทรทัต
87. นายสุรชัย แก้วมา
88. นางสาวมนตรา อินภมร
89. นางสาวอรปรียา สมทิพย์
90. นางสาวญาณิศา ตันจารุพันธ์

เวลานัด 12.00 – 12.30 น.
91. นางสาวกัญฐมณี เติมธนะศักดิ์
92. นางสาววริศรา แซ่เตียว
93. นางสาวจรัสพร สุพร
94. นางสาวศิริลักษณ์ บุญส่ง
95. นางสาวประภัสสร จีนหลักร้อย
96. นางสาวนันทนา เมืองอินทร์
97. นายจักรภพ ศิลปโสภากุล
98. นายโสฬส ชมหอม
99. นางสาวปณิดา ทิพย์เหรียญ
100. นายศุภธัช วงศ์อัศวนฤมล
101. นางสาวธัญยมล เชื้อชูชาติ
102. นางสาวศิริวิภา ปรุงสุข
103. นางสาวสาวิตรี พรมพินิจ
104. นายเนติ นาคพัฒน์
105. นางสาวกชมน น้อยยาโน

เวลานัด 12.30 – 13.00 น.
106. นางสาวอรยานี บุญคง
107. นางสาวธัญสุดา รอดรันดา
108. นางสาวธัญวลัย ทองโฉม
109. นางสาวกรวรรณ จันทร์เพ็ง
110. นายธนัช เขวงทรัพย์
111. นางสาวสาระวาริ โชติมาภรณ์
112. นางสาวชลนิภา เลอศิลป์
113. นายพชรพนธ์ โฆสิตดุลย์
114. นางสาวรัชนีกร ยกศิริ
115. นายพีระพรรณ จันโสดา
116. นายพีระพงษ์ จันโสดา

ผู้ประกาศ (PUBLIC ANNOUNCER)
เวลานัด 14.00 – 14.30 น.
1. นายพงศธร วิมุติสุนทร
2. นายสหัสวรรษ สมศรีนวล
3. นายวชิรวิทย์ หงษาชุม
4. นางสาวศตนันทน์ สุทิฏฐานุคติ

***************************

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (LIAISON)
เวลานัด 09.00 – 10.00 น.
1. นางสาวดารินทร์ รัตนอักษรศิลป์
2. นายชีวานนท์ บุญเสริม
3. นายสิทธา เสาร์แดน
4. นางสาวนฤมล ศรีปัญญา
5. นายนภัส อจลบุญ
6. นายธนกร พึ่งชู
7. นายเกษมศักดิ์ จรูญพร
8. นายวสันต์ สันต์เกษม
9. นายณัฐกิตติ์ บุญขาว
10. นายศรัณยู ถิรายันติกุล
11. นางสาวกรัณฑรัตน์ ชนะฤทธิชัย
12. นายณัฐภพ นุขนารถ
13. นางสาวสุธินี คำเพ็ง
14. นายณัฐพงศ์ สมจริง
15. นางสาวจิรปาณ ฤกษ์งาม
16. นางสาวจันทิมา เฉลียวปิยะสกุล

เวลานัด 10.00 – 11.00 น.
17. นายณัฐนนท์ การเดช
18. นายณภัทร ทองนวบ
19. นายวุฒิชัย แก้วสุด
20. นายวิธนัญ พลสิงหะ
21. นางสาวณฐมน ศิลาลาย
22. นางสาว Duangkamol Vatanutanon
23. นายกนกพงศ์ ชัยวารี
24. นายนายสุคนธ์ อนุไพร
25. นางสาวณัฏฐ์นิช แซ่ลิ้ม
26. นางสาวกฤษณา คชธรรมรัตน์
27. นางสาวมนัสชญนันทน์ ศรีวะรมย์
28. นางสาวกุลกานต์ คงจินดา
29. นางสาวศรฆ์ษมณ สาลิกานนท์
30. นายธีรภัทร์ กันหา
31. นางสาวสุภัชชา ฉัตรนิเทศตระกูล

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (RECEPTION)
เวลานัด 11.00 – 11.30 น.
1. นายณัทชัย หงษา
2. นายวิศรุต กันทะวงศ์
3. นายวสุธร มณีธนวัฒน์
4. นายฉัตร์ชัย สุขศรี
5. นางสาวสภาวินี อยู่สุข
6. นายศักรินทร์ ศรีขัน
7. นายกันต์ธร รักดำ
8. นายเสถียร สีสว่าง
9. นายอัษฎาวุธ สุทธิทาธีร์
10. นางสาวณัชชา หิระรัก
11. นายนฤตย์ สมัน
12. นายชัยยงค์ การงาม

เวลานัด 11.30 – 12.00 น.
13. นายรณเดช ผ่องสมรูป
14. นายศิรชัช มีสง่า
15. นายวีรศักดิ์ เสงี่ยมทรัพย์
16. นางสาวติยา พุ่มโพธิ์งาม
17. นางสาวภัทรจาริน โทนผุย
18.นายพิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล
19.นายโกสินทร์ พรหมแก้ว
20. นางสาวจิดาภา ฤาชา
21. นางสาวอัมพุชินี ศรีเสริมโภค
22. นางสกาวรัตน์ สุขวรรณโณ
23. นางสาวณัฐวรา สุวรรณรัตน์
24. นางสาวพัชรมัย งามวิจิตรนันท์

เวลานัด 12.00 – 12.30 น.
25. นายณัฐภัทร เนืองสุชาติ
26. นายพงศภัค เพ็งหนู
27. นาย Job Dan Katalbas
28. นายไกรยศ สุดสะอาด
29. นางสาว Yanisa Pacharo
30. นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง
31. นางสาวพรศิตา ประถมบุตร
32. นายชวิศ ปรีชาติวงศ์
33. นางสาวปณิดา หนูศรี
34. นายธันดร กาญจนวาหะ
35. นางสาววันวิสา ทองลอย
36. นางสาวกฤติยา รัตนเสนีย์

เวลานัด 12.30 – 13.00 น.
37. นางสาวยศวรรณ ทัศนา
38. นายจีรวัฒน์ กุลนิพิฐพนธ์
39. นางสาวปวีณา เยาะเย้ย
40. นางสาว Rathsamee Chobthum
41. นางสาวลลิดา จันทร์สืบสาย
42. นางสาวอิงนภา จารุวัณ
43. นางสาวณัฐณิชา แตงอ่อน
44. นางสาวพัณณ์กร ธนนนท์หิรัญ
45. นางสาวจารุณี ขวัญพันธุ์งาม
46. นายอาชวิน ฐิติพรขจิต
47. นางสาวบงกช เจริญชีพ

About Ch...aa

Check Also

ผลแข่งขัน ศึก ไดกิ้น ลูกยางไทยลีก 2021 สัปดาห์ 5 : 20 ก.พ.

การแข่งขัน ไดกิ้น วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 16 ฤดูกาล 2020-21 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันสัปดาห์ที่ 5  …