Wednesday , July 15 2020
Home / ข่าวสาร / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์อาสาสมัครกีฬาวอลเลย์บอล VNL2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์อาสาสมัครกีฬาวอลเลย์บอล VNL2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์อาสาสมัครกีฬาวอลเลย์บอล ในการแข่งขัน FIVB Volleyball Nations League 2019 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งผู้ประกาศ (Public Announcer)

จำนวน 2 คน

 1. นายวชิรวิทย์ หงษาชุม PA03
 2. นางสาวศตนันทน์ สุทิฏฐานุคติ PA04

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

(Liaison) จำนวน 10 คน สำรอง 2 คน

 1. นายเกษมศักดิ์ จรูญพร LS06
 2. นายวสันต์ สันต์เกษม LS07
 3. นางสาวกรัณฑรัตน์ ชนะฤทธิชัย LS10
 4. นางสาวสุธินี คำเพ็ง LS12
 5. นายณภัทร ทองนวล LS18
 6. นางสาวดารินทร์ รัตนอักษรศิลป์ LS22
 7. นางสาวดวงกมล วทัญญุตานนท์ LS23
 8. นางสาวกฤษณา คชธรรมรัตน์ LS27
 9. นางสาวสุภัชชา ฉัตรนิเทศตระกูล LS32
 10. นายพงศธร วิมุติสุนทร PA01

(สำรอง)

 1. นายสิทธา เสาร์แดน รหัส LS02
 2. นายสุคนธ์ อนุไพร รหัส LS25

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Reception)

จำนวน 45 คน สำรอง 1 คน

 1. นางสาวสภาวินี อยู่สุข RCT05
 2. นายนฤตย์ สมัน RCT09
 3. นางสาวจิดาภา ฤาชา RCT20
 4. นางสาวอัมพุชินี ศรีเสริมโภค RCT21
 5. นางสกาวรัตน์ สุขวรรณโณ RCT23
 6. นางสาวณัฐวรา สุวรณรัตน์ RCT24
 7. นางสาวพัชรมัย งามวิจิตรนันท์ RCT25
 8. 8. Mr. Job Dan Katalbas RCT26
 9. นางสาวพรศิตา ประถมบุตร RCT 30
 10. นางสาวปณิตา หนูศรี RCT 32
 11. นายธันดร กาญจนวาหะ RCT33
 12. นางสาววันวิสา ทองลอย RCT34
 13. นางสาวกฤติยา รัตนเสนีย์ RCT35
 14. นายจีรวัฒน์ กุลนิพิฐพนธ์ RCT37
 15. นางสาวรัสมี ชอบธรรม RCT39
 16. นางสาวลลิดา จันทร์สืบสาย RCT40
 17. นางสาวอิงนภา จารุวัณ RCT41
 18. นางสาวณัฐณิชา แตงอ่อน RCT42
 19. นายอาชวิน ฐิติพรขจิต RCT44
 20. นางสาวญานิศา ภาชโร RCT45
 21. นางสาววริญญา เอี่ยมมุทิตา LS17
 22. นายกนกพงศ์ ชัยวารี LS24
 23. นางสาวณัฏฐ์นิช แซ่ลิ้ม LS26
 24. นางสาวมนัสชญนันท์ ศรีวะรมย์ LS28
 25. นางสาวกุลกานต์ คงจินดา LS29
 26. นายธีรภัทร์ กันหา LS31
 27. นางสาวซูนีตา มะและ FSC016
 28. นางสาวนภัสสร ตั้งทรงวุฒิกร FSC063
 29. นางสาวสิรินยา เหมาะดี FSC066
 30. นางสาวภัทราพร ดวงแสงเหล็ก FSC067
 31. นางสาวธนพร อินทรทัต FSC082
 32. นางสาวมนตรา อินภมร FSC084
 33. นางสาวอรปรียา สมทิพย์ FSC085
 34. นางสาวศิริลักษณ์ บุญส่ง FSC088
 35. นางสาวจรัสพร สุพร FSC090
 36. นายโสฬส ชมหอม FSC094
 37. นางสาวปณิดา ทิพย์เหรียญ FSC095
 38. นายศุภธัช วงศ์อัศวนฤมล FSC096
 39. นางสาวกชมน น้อยยาโน FSC101
 40. นางสาวอรยานี บุญคง FSC102
 41. นางสาวธัญสุดา รอดรันดา FSC103
 42. นางสาวธัญวลัย ทองโฉม FSC104
 43. นางสาวสาระวาริ โชติมาภรณ์ FSC107
 44. นางสาวชลนิภา เลอศิลป์ FSC108
 45. นายพชรพนธ์ โฆสิตดุลย์ FSC109

(สำรอง)

 1. นางกัญญนันทน์ ภูรินันท์พรสิน FSC044

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้เข้าชมการแข่งขัน (Fan Service Crew)

จำนวน 59 คน สำรอง 12 คน

 1. นางสาวฐิตวรรณ ปัญญาคำ FSC001
 2. นายธนากร บุตรเพ็ง FSC003
 3. นายเจษฎา แก้วกาขัด FSC005
 4. นางสาวประภามาศ ศิริภิรมย์ FSC010
 5. นายพีระพงษ์ ใหมสุวรรณ์ FSC020
 6. นายสมชาย จั่นติ FSC022
 7. นายกฤษติพงษ์ พลีดี FSC024
 8. นายกีรติ จ้อยจำรัส FSC025
 9. นายวิสุทธิพัฒน์ สิงห์กลาง FSC026
 10. นายปรีชา รื่นรวย FSC027
 11. นายธนวัฒน์ เหมเงิน FSC028
 12. นางสาวกติกา พาชื่น FSC030
 13. นายพีระพล รัตนสุข FSC032
 14. นางสาวพิชามณชุ์ ลีลากวิน FSC033
 15. นายอับดุลอาซิ อะสัน FSC037
 16. นายกฤษฎา ชุ่มใส FSC038
 17. นางสาวสลิลทิพย์ อักษรสวัสดิ์ FSC043
 18. นายประสิทธิ์ กรองมะเริง FSC048
 19. นางสาวปวรรณรัตน์ อินทขันตี FSC049
 20. นางสาวเรืองรวี พานจันทร์ FSC050
 21. นายพรชัย หลุนบูชา FSC051
 22. นายจิราวัฒน์ เทียบเฮียง FSC052
 23. นางสาวศศิวิมล พูลคล้าย FSC054
 24. นางสาวช่อดาว หอมหวล FSC055
 25. นางสาวธิดารัตน์ เชยนาม FSC056
 26. นายธีรัช สุขวรรณโณ FSC060
 27. นายสิทธิโชค เกิดปราชญ์ FSC062
 28. นายนวพันธ์ เอมแสง FSC064
 29. นายอภิสิทธิ์ มีลาภ FSC065
 30. นางสาวปัณฑิตา สาครพานิช FSC069
 31. นายณิภัทร ภรธนบูรณ์ FSC071
 32. นางสาวจิตตมาส ไชยสิทธิ์ FSC073
 33. นายชานนท์ น้ำกระจาย FSC076
 34. นางสาวเพ็ญนภา กาญจนสุข FSC079
 35. นางสาวเพ็ญชนก ชะนะอุดม FSC080
 36. นางสาววริศรา แซ่เตียว FSC089
 37. นางสาวประภัสสร จีนหลักร้อย FSC091
 38. นางสาวธัญยมล เชื้อชูชาติ FSC097
 39. นางสาวศิริวิภา ปรุงสุข FSC098
 40. นางสาวสาวิตรี พรมพินิจ FSC099
 41. นายเนติ นาคพัฒน์ FSC100
 42. นางสาวกรวรรณ จันทร์เพ็ง FSC105
 43. นายธนัช เชวงทรัพย์ FSC106
 44. นายวีรพงษ์ ศรีกองลี FSC111
 45. นางสาวจารุพัสตร์ แก้วใส FSC112
 46. นางสาวอริยาภรณ์ ลิขิตธนทรัพย์ FSC115
 47. นางสาวนฤมล ศรีปัญญา LS03
 48. นายณัฐนนท์ การเดช LS16
 49. นายวสุธร มณีธนวัฒน์ RCT03
 50. นายศักรินทร์ ศรีขัน RCT06
 51. นายกันต์ธร รักดำ RCT07
 52. นายศิรชัช มีสง่า RCT14
 53. นายวีรศักดิ์ เสงี่ยมทรัพย์ RCT15
 54. นายโกสินทร์ พรหมแก้ว RCT19
 55. นายณัฐภัทร เนืองสุชาติ RCT27
 56. นายไกรยศ สุดสะอาด RCT29
 57. นางสาวยศวรรณ ทัศนา RCT36
 58. นางสาวปวีณา เยาะเย้ย RCT38
 59. นางสาวบงกช เจริญชีพ RCT47

(สำรอง)

 1. นายอนุชิต นามบุตร FSC006
 2. นายณัฐวุฒิ นาคเวช FSC012
 3. นางสาววราภรณ์ ชูมงคล FSC040
 4. นายภานุพงษ์ มณีเขียว FSC057
 5. นางสาวณัฐธิดา เรืองศิลป์ FSC058
 6. นายเจนณรงค์ ทันการ FSC059
 7. นางสาวพิชญดา ปานพรมมา FSC078
 8. นางสาวนันทนา เมืองอินทร์ FSC092
 9. นายจักรภพ ศิลปโสภากุล FSC093
 10. นายชวิศ ปรีชาติวงศ์ RCT31
 11. นางสาวจันทิมา เฉลียวปิยะสกุล LS15
 12. นายสหัสวรรษ สมศรีนวล PA02

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 116 คน

สำรอง 15 คน

รวมทั้งสิ้น 131 คน

 

ผู้มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์และรายชื่อสำรองทุกคน ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางไลน์ ID : @rym0695w ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้ยืนยันสิทธิ์ทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการและรายละเอียดกิจกรรมทางคณะกรรมการจัดการอาสาสมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไป

About Ch...aa

Check Also

สมาคมลูกยาง เรียกสโมสรประชุมเตรียมพร้อมศึกไทยลีก รอบไฟนัลส์

วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 13.30 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ซีพี วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 รอบ ไฟนัลส์ โฟร์ …