Friday , October 19 2018
Home / ข่าวสาร / รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 และ 19 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 และ 19 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนและเยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปีและ 19 ปี ที่ผ่านการทดสอบความสามารถรอบที่สอง มีดังนี้

รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี
1. น.ส.ฐิติรันต์ ศรีอรุณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
2. น.ส.เกศสิณี เสนาธนศักดิ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
3. น.ส.วิรัลยุพา อินทรจันทร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
4. น.ส.สิริยาภรณ์ โมธรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
5. น.ส.ปาจรีย์ มณีศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
6. น.ส.สุภัชชา คัมตระรักษา โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
7. ด.ญ.อรกานต์ สิงค์ขันธุ์ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
8. น.ส.จิดาภา นาหัวหนอง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
9. น.ส.เสาวภา สู่สุข โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
10. น.ส.วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
11. น.ส.อารีย์ สีหมอก โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
12. น.ส.อมลรดา ฤกษ์สว่าง โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
13. น.ส.วรัญญา ศรีละออง โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
14. ด.ญ.ศศิประภา มณีวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
15. น.ส.วณิชยา ลิ่มสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
16. ด.ญ.ปนัดดา ไชยเพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
17. น.ส.ดารากา กระจ่าง โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
18. ด.ญ.วรรณภา หนูท้าว โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
19. น.ส.ศิริพร ศรีเครือ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
1. น.ส.รุจิษยา กันสัตรู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
2. น.ส.ปลายฟ้า พยัคฆะ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
3. น.ส.ฑิชากร บุญเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
4. น.ส.ญาณิน ดวงจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
5. น.ส.ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
6. น.ส.ธนัชชา สุขสด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
7. น.ส.ณัฐธิดา ครองชื่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8. น.ส.อัญชิสา โหลนอก โรงเรียนหนองเรือวิทยา
9. น.ส.อันนตญา นันตา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
10. น.ส.อุสา ดาวเวิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบรายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 13.00น. ณ อาคารหอพักนักกีฬา (200 เตียง) การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ.

1. สำหรับนักกีฬาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2 สมาคมฯ จะทำการคัดเลือกรอบที่ 3 จากผลงานของนักกีฬาในการแข่งขันรายการต่างๆ เพื่อคัดเลือกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไป
2. นักกีฬาที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากติดภารกิจการแข่งขัน ให้แจ้งรายชื่อกับทางทางสมาคมฯ ให้รับทราบ

About JACK

Check Also

หนองเรือ-กาฬสินธุ์ คว้าแชมป์ ‘ยูโร่เค้ก’ รุ่น 18 ปี ภาคอีสาน

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2018 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดข้างศาลาริมแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้ …