Thursday , July 19 2018
Home / Featured

Featured

Featured posts

ระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้ามของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล

  การควบคุมการใช้สารต้องห้าม (Anti-Doping) ระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้ามของสมาคมฯ (Anti-Doping Regulations of Thailand Volleyball Association) มีดังต่อไปนี้ 1. ระเบียบการแพทย์และควบคุมการใช้สารต้องห้ามของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB Medical & Anti-Doping Regulations) http://www.fivb.org/EN/Medical/AntiDopingProgramme.asp 2. รายชื่อสารต้องห้าม (WADA Prohibited List) https://www.wada-ama.org/en/medical/antidopingeducation.asp 3. องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency) http://www.wada-ama.org/ 4. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand) 5. การให้ความรู้ (Education) http://www.fivb.org/EN/Medical/AntiDopingEducation.asp

Read More »